ALGEMENE VOORWAARDEN
 
1. Algemeen
1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die lid van Mijn Kunst Club is of wil worden.
1b. Mijn Kunst Club is een activiteit van de Kunst Collega’s B.V., gevestigd in Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343058.
1c. Leden van Mijn Kunst Club accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

2. Leden 
2a. Alle beeldend kunstenaars kunnen lid worden van 
Mijn Kunst Club, onder meer ongeacht hun opleidingen en disciplines. 
2b. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
2c. Leden hebben rechten die ze periodiek in nieuwsbrieven voorgelegd krijgen. 
2d. Leden zijn volledig vrij in het wel of niet deelnemen aan aangeboden activiteiten en evenementen. Zonder aanmelding is er geen deelname.

3. Aanmelden en beëindiging lidmaatschap
3a. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier dat deel uitmaakt van de website van Mijn Kunst Club
www.mijnkunstclub.nl/lid-worden.  
3b. Het lidmaatschap continueert zonder opzegging telkens voor een jaar (12 maanden).
3c. Opzegging door een lid kan alleen via het eigen profiel op de website van Mijn Kunst Club: www.mijnkunstclub.nl/inloggen.  
3d. Een opzegging gaat direct in. 
3e. Opzegging kan elk moment plaatsvinden.
3f. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij het overlijden van een lid.

4. Kosten
4a. Mijn Kunst Club kent twee vormen van lidmaatschap: BASIC en PREMIUM.
4b. BASIC l
eden zijn levenslang lid voor slechts € 39,- (incl. 21% BTW en inclusief de initiële kosten, waaronder kosten voor inschrijving, verwerking van uw gegevens, bevestiging van uw lidmaatschap en vermelding op de website). 
4c. PREMIUM leden betalen eenmalige inschrijfkosten van € 39,- (incl. 21% BTW) en een jaarlijkse bijdrage van € 26,- (incl. 21% BTW).
4d. Bij opzegging hebben leden geen recht op restitutie.
4e. Mijn Kunst Club heeft het recht om de kosten die leden betalen voor hun lidmaatschap aan te passen. Aanpassing van kosten, geeft leden het recht op directe beëindiging van het lidmaatschap. 

5. Communicatie
5a. De contacten tussen Mijn Kunst Club en de leden vinden in de regel plaats via e-mail. Om die reden moeten leden van Mijn Kunst Club een e-mailadres hebben waarop zij bereikbaar zijn. 
5b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan Mijn Kunst Club doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt. 
5c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen Mijn Kunst Club nooit aangerekend worden.
5d. De voertaal van Mijn Kunst Club is Nederlands. Leden worden geacht de Nederlandse taal machtig te zijn.

6. Persoonsgegevens
6a. Mijn Kunst Club houdt een bestand bij met gegevens van haar leden en respecteert daarbij de privacy wetgeving.
6b. De gegevens worden alleen gebruikt door Mijn Kunst Club. Persoonsgegevens van leden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden. 
6c. Mijn Kunst Club werkt samen met derden. Als een lid gebruik maakt van de diensten die door derden worden geleverd, is Mijn Kunst Club niet gehouden aan nakoming van deze diensten en zijn de afspraken tussen de derde partij en het lid bepalend.
 
7. Klachten
a. Als een lid niet tevreden is over enig aspect van de dienstverlening van Jakunst, kan door of namens dat lid een klacht ingediend worden.
b. Klachten moeten binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk aan Jakunst kenbaar worden gemaakt.
c. Jakunst streeft ernaar klachten binnen een maand op te lossen.

8. Overige
8a. De bepalingen verwoord in deze Algemene Voorwaarden, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. 
8b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 1 februari 2021 en vervangt alle voorgaande versies.
8c. Mijn Kunst Club is opgericht in 2017 en streeft naar continuïteit en voortzetting van haar dienstverlening, doch kan haar dienstverlening beëindigen wanneer daarvoor naar zienswijze van Mijn Kunst Club aanleiding is. In dat geval vindt geen restitutie van betaalde inschrijfkosten plaats. 
8d. In gevallen die zich voordoen en die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, zal door Mijn Kunst Club naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. 
8e. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van Mijn Kunst Club bepalend. 
8f. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 
 
Terug naar het aanmeldformulier.
 
 
Top